SMILA 1.4.0-SNAPSHOT API documentation
org.eclipse.smila.common.language

Interface LanguageIdentifyService

SMILA 1.4.0-SNAPSHOT API documentation