SMILA 1.4.0-SNAPSHOT API documentation
org.eclipse.smila.search.api

Enum QueryConstants.SortOrder

SMILA 1.4.0-SNAPSHOT API documentation