SMILA 1.4.0-SNAPSHOT API documentation
org.eclipse.smila.search.api

Interface SearchService

SMILA 1.4.0-SNAPSHOT API documentation