org.eclipse.xtext.xtend2.jvmmodel
Interface IXtend2JvmAssociations

All Superinterfaces:
IJvmModelAssociations
All Known Implementing Classes:
IXtend2JvmAssociations.Impl

public interface IXtend2JvmAssociations
extends IJvmModelAssociations

Author:
Jan Koehnlein - Initial contribution and API

Nested Class Summary
static class IXtend2JvmAssociations.Impl
           
 
Method Summary
 JvmOperation getDirectlyInferredOperation(XtendFunction xtendFunction)
           
 JvmOperation getDispatchOperation(XtendFunction dispatchFunction)
           
 JvmConstructor getInferredConstructor(XtendClass xtendClass)
           
 JvmGenericType getInferredType(XtendClass xtendClass)
           
 XtendClass getXtendClass(JvmGenericType jvmType)
           
 XtendFunction getXtendFunction(JvmOperation jvmOperation)
           
 
Methods inherited from interface org.eclipse.xtext.xbase.jvmmodel.IJvmModelAssociations
getAssociatedElements, getJvmElements, getPrimarySourceElement, getSourceElements
 

Method Detail

getInferredType

JvmGenericType getInferredType(XtendClass xtendClass)

getInferredConstructor

JvmConstructor getInferredConstructor(XtendClass xtendClass)

getDirectlyInferredOperation

JvmOperation getDirectlyInferredOperation(XtendFunction xtendFunction)

getDispatchOperation

JvmOperation getDispatchOperation(XtendFunction dispatchFunction)

getXtendClass

XtendClass getXtendClass(JvmGenericType jvmType)

getXtendFunction

XtendFunction getXtendFunction(JvmOperation jvmOperation)