org.eclipse.xtext.xtend2.services
Class Xtend2GrammarAccess.InternalRichStringElements

java.lang.Object
  extended by org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder
      extended by org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder.AbstractParserRuleElementFinder
          extended by org.eclipse.xtext.xtend2.services.Xtend2GrammarAccess.InternalRichStringElements
All Implemented Interfaces:
IGrammarAccess.IAbstractRuleAccess, IGrammarAccess.IParserRuleAccess
Enclosing class:
Xtend2GrammarAccess

public class Xtend2GrammarAccess.InternalRichStringElements
extends AbstractElementFinder.AbstractParserRuleElementFinder


Nested Class Summary
 
Nested classes/interfaces inherited from class org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder
AbstractElementFinder.AbstractEnumRuleElementFinder, AbstractElementFinder.AbstractGrammarElementFinder, AbstractElementFinder.AbstractParserRuleElementFinder
 
Constructor Summary
Xtend2GrammarAccess.InternalRichStringElements()
           
 
Method Summary
 Alternatives getAlternatives_1()
           
 Assignment getExpressionsAssignment_1_0()
           
 Assignment getExpressionsAssignment_1_1_0()
           
 Assignment getExpressionsAssignment_1_1_1_0()
           
 Assignment getExpressionsAssignment_1_1_1_1()
           
 RuleCall getExpressionsInternalRichStringLiteralParserRuleCall_1_0_0()
           
 RuleCall getExpressionsRichStringLiteralInbetweenParserRuleCall_1_1_0_0()
           
 RuleCall getExpressionsRichStringLiteralInbetweenParserRuleCall_1_1_1_1_0()
           
 RuleCall getExpressionsRichStringPartParserRuleCall_1_1_1_0_0()
           
 Group getGroup_1_1_1()
           
 Group getGroup_1_1()
           
 Group getGroup()
           
 Action getRichStringAction_0()
           
 ParserRule getRule()
           
 
Methods inherited from class org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder.AbstractParserRuleElementFinder
getRules
 
Methods inherited from class org.eclipse.xtext.service.AbstractElementFinder
findAssignments, findByNestedRuleCall, findCrossReferences, findCrossReferences, findKeywordPairs, findKeywords, findRuleCalls
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Xtend2GrammarAccess.InternalRichStringElements

public Xtend2GrammarAccess.InternalRichStringElements()
Method Detail

getRule

public ParserRule getRule()

getGroup

public Group getGroup()

getRichStringAction_0

public Action getRichStringAction_0()

getAlternatives_1

public Alternatives getAlternatives_1()

getExpressionsAssignment_1_0

public Assignment getExpressionsAssignment_1_0()

getExpressionsInternalRichStringLiteralParserRuleCall_1_0_0

public RuleCall getExpressionsInternalRichStringLiteralParserRuleCall_1_0_0()

getGroup_1_1

public Group getGroup_1_1()

getExpressionsAssignment_1_1_0

public Assignment getExpressionsAssignment_1_1_0()

getExpressionsRichStringLiteralInbetweenParserRuleCall_1_1_0_0

public RuleCall getExpressionsRichStringLiteralInbetweenParserRuleCall_1_1_0_0()

getGroup_1_1_1

public Group getGroup_1_1_1()

getExpressionsAssignment_1_1_1_0

public Assignment getExpressionsAssignment_1_1_1_0()

getExpressionsRichStringPartParserRuleCall_1_1_1_0_0

public RuleCall getExpressionsRichStringPartParserRuleCall_1_1_1_0_0()

getExpressionsAssignment_1_1_1_1

public Assignment getExpressionsAssignment_1_1_1_1()

getExpressionsRichStringLiteralInbetweenParserRuleCall_1_1_1_1_0

public RuleCall getExpressionsRichStringLiteralInbetweenParserRuleCall_1_1_1_1_0()